Privacy Policy

Dierenhotel ’t Kuiltje bv hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens Dierenhotel ’t Kuiltje bv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Deze privacy policy kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meeste actuele privacy policy is altijd te vinden op www.dierenhotelkuiltje.nl

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Dierenhotel ’t Kuiltje verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of reservering;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dierenhotel ’t Kuiltje bv de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres;
– Postcode;
– Woonplaats;
– (Mobiel) Telefoonnummer;
– E-mailadres;

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Dierenhotel ’t Kuiltje bv verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dierenhotel ’t Kuiltje bv de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voorletters;
– Roepnaam;
– Achternaam;
– Adres;
– Postcode;
– Woonplaats;
– Geboorteplaats;
– (Mobiel) Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Kopie ID;
– BSN-nummer;
– Bankgegevens.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenhotel ’t Kuiltje verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Dierenhotel ’t Kuiltje bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen of klachten

Mocht u vragen of een klacht hebben over de wijze waarop Dierenhotel ’t Kuiltje met uw persoonsgegevens omgaat verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Dit kan via email op info@dierenhotelkuiltje.nl of per post: Dierenhotel ’t Kuiltje Kuil 48 5071 RH Udenhout.